Bekijken

In 1986 heeft op het Lieve Vrouwekerkhof een grote opgraving plaatsgevonden, waarbij niet alleen resten van de Lieve Vrouwekerk zijn aangetroffen. De oudste sporen op deze locatie dateren uit de van vele eeuwen eerder. Het terrein is in de 12de en 13de eeuw gebruikt als akkergrond en rond 1300 voor bewoning in gebruik genomen; fragmenten van leemvloeren en omgevallen vlechtwanden geven aan, dat er huizen gestaan hebben. Deze huisjes hebben - goedschiks of kwaadschiks - vrij snel het veld moeten ruimen voor de Lieve Vrouwekapel. De funderingen daarvan dateren uit het begin van de 14de eeuw en de kapel bleek als koor in de latere 15de-eeuwse kruiskerk te zijn opgenomen. Doordat de oudere kapel was gelegen aan de Lieve Vrouwestraat heeft men bij de bouw van de kruiskerk deze orientatie moeten aanhouden. Bij het toevoegen van een toren aan de kerk was men waarschijnlijk gebonden aan de orientatie van de bebouwing langs de jongere Westsingel, met als resultaat dat de toren wat gedraaid ten opzichte van de kerk is komen te staan. In en om de kerk heen zijn vele begravingen aangetroffen, daterend uit de periode 14de eeuw-18de eeuw. De skeletresten uit het koor zijn nader onderzocht. Hieruit blijkt onder andere dat het vrijwel alle mensen die hier begraven zijn, voor hun 45ste levensjaar zijn gestorven.

meer