Bekijken

In 1259 verkreeg Amersfoort stadsrechten. Wouter van Amersfoort, tot dan de schout van de stad, bouwde in dezelfde tijd een kasteel op zijn eigen grondgebied. Voorzover bekend is het kasteel nooit belegerd geweest, tot het in 1495 door Gelderse troepen werd ingenomen, geplunderd en in brand gestoken. Uiteindelijk is het in de jaren 1542/43 gesloopt. In 2005 is het terrein door middel van drie, loodrecht op elkaar staande proefsleuven archeologisch onderzocht om vast te stellen wat er nog van het kasteel in de bodem bewaard is gebleven. Hierbij is een cirkelvormige ringmuur uit de 13de eeuw met een middellijn van 40 meter en met naar buiten gerichte steunberen aangetroffen. Het fundament bestond uit grote kloostermoppen met een grondslag van keien en oerbrokken. Binnen de ringmuur zijn resten van bebouwing gevonden. Het aangetroffen fundament was in secties opgebouwd en bevat, gezien het voorkomen van kleinere formaten kloostermoppen, 14de-eeuwse reparaties. Het kasteel bleek te zijn gebouwd op een natuurlijke hoogte, een zandopduiking, in het dal van de Barneveldse Beek. Een dubbele buitengracht met tussenliggende singel omvatte de hoofdburcht met binnengracht en de voorburcht in het westen. Op de singel bevond zich waarschijnlijk een aarden verdedigingswal en puin met kloostermoppen in de voorburchtgracht wijst op een poort of bruggehoofd op het voorterrein. Het vondstmateriaal duidt op bewoning vanaf de 12de eeuw of de vroege 13de eeuw. De resultaten van het proefonderzoek hebben ertoe geleid dat het kasteelterrein als gemeentelijk archeologisch monument is aangewezen.

meer