Terug naar Zoekresultaten

Bekijken

Vooruitlopend op de inrichting van een recreatiegebied en de bouw van een hockeycomplex hebben in het gebied Schammer, ten noorden van de historische boerderijplaats 't Scham, grootschalige opgravingen plaatsgevonden. Verspreid over het gebied Schammer zijn sporen aangetroffen die getuigen van bewoning uit de prehistorie (Bronstijd/ IJzertijd, 2000-50 v. Chr.) en de Late Middeleeuwen (1000-1500 n. Chr.). Het betreffen resten van boerderijen en bijgebouwen, spiekers, hooibergen, greppels, sloten, (water)kuilen en een enkele waterput uit beide periodes. Tegen het einde van de Midden IJzertijd is het onderzoeksterrein (gedeeltelijk) overstroomd. De overstroming was zichtbaar in de vorm van een laag verspoeld dekzand. De dikte van deze laag varieerde, met name in de lager gelegen delen van het terrein en in de natuurlijke depressies was ze goed bewaard gebleven. Het lijkt er op dat na deze overstroming het terrein voor een lange periode niet bewoond is geweest, de eerst volgende bewoningssporen dateren uit de late middeleeuwen.

meer