Bekijken

De Orthodoxe Parochie is een orthodox Katholieke kerk. Zij stelt zich ten doel zo te leven dat zij voor Jezus Christus herkenbaar blijft als Zijn Kerk. Zij is orthodox in haar Christelijke geloof, in haar eenheid, heiligheid, katholiciteit en apostoliciteit. De Orthodoxe parochie in Amersfoort werd in 1981 opgericht om een kerkelijk thuis te bieden aan Orthodoxe Christenen in Gooi- en Eemland. Sinds 2005maakt de Parochie gebruik van de kapel van het voormalige Oud-katholieke Seminarie aan de Wilhelminalaan. De Parochie is gewijd aan de heilige Cornelius de Honderdman. De parochie valt rechtstreeks onder het gezag van Zijne Alheiligheid de œcumenische patriarch Bartholomeos van Constantinopel. Hij heeft het bestuur opgedragen aan zijn exarch metropoliet Panteleimon van België. Dit is de bisschop van de Orthodoxe Parochie Amersfoort. Omdat zijn zetel in Brussel staat benoemt hij voor de dagelijkse leiding in Amersfoort een priester tot rector. De priester wordt in zijn bestuurlijke werk bijgestaan door een gekozen kerkenraad. Die staat onder leiding van een kerkvoogd. In zijn veelzijdige pastorale werk wordt de priester bijgestaan door zijn vrouw, presbytera of matjoesjka, 'moedertje'. Samen spelen zij een sleutelrol in het leven van de parochie. De matjoesjka heeft ook de leiding over de koor- en de gemeentezang. De eredienst van de Orthodoxe Kerk is de oudste Christelijke eredienst. Zij volgt daarbij de overgeleverde opbouw. Ze kenmerkt zich door een combinatie van lofprijzing en dankzegging, zang en woord, handeling en inkeer. Zij is dan weer statisch, dan weer dynamisch. De serene pracht van de ikonen en de onbegeleide polyfone zang vormen het kader voor de diepe spiritualiteit van de eredienst. Het gebruik van het Nederlands zorgt ervoor dat de dienst toegankelijk is. De Orthodoxe Parochie Amersfoort is in sociaal, cultureel en nationaal opzicht een zeer gevarieerde gemeenschap. In de kerk kun je mensen ontmoeten uit veel verschillende landen en verschillende werelddelen: Russen, Grieken, Nederlanders, Eritreers, Ethiopiers, Somaliers, Arabieren. Als handreiking krijgen zij een welkomswoord in de eigen taal aan het begin van de dienst. De parochie trekt gelovigen uit Amersfoort en uit heel Midden-Nederland. De betrokkenheid van de gelovigen bij hun kerk is groot. De meeste van de ruim zeventig parochianen bezoeken regelmatig de heilige diensten. De wederzijdse culturele bevruchting wordt als waardevol en verrassend ervaren. De Orthodoxe parochie organiseert voor haar buitenlandse leden integratiecursussen waarin aadacht wordt besteed aan de vraag hoe je je kunt bewegen in de Nederlandse samenleving. De parochie ziet het als een belangrijke uitdaging om met mensen uit zoveel verschillende culturen één levende gemeenschap te vormen.

meer