Bekijken

Traditioneel en betrokken Aan de Appelweg staat het kerkgebouw van de Vrije Evangelische Gemeente. Opgetrokken in de stijl van de Amsterdamse School met gebruikmaking van gele steen. Voorheen was dit het gebouw van de Gereformeerde Kerken in Hersteld Verband. Deze kerken ontstonden als gevolg van een breuk in de Gereformeerde Kerken. Het conflict ging over de vraag of de slang in het Paradijs (Genesis 3) "zintuiglijk waarneembaar gesproken heeft". In een preek over Zondag 23 van de Heidelbergse Catechismus liet dr. J. G. Geelkerken, predikant van Amsterdam-Zuid, ruimte voor een niet-letterlijke opvatting. Vanuit zijn gemeente kwam daartegen bezwaar, een bezwaar dat uiteindelijk behandeld werd op de buitengewone synode van Assen (1926). Ook op vragen van die synode weigerde dr. Geelkerken een duidelijk positief antwoord te geven op die vraag, waarop hij door de synode werd geschorst en later afgezet als predikant. De Gereformeerde Kerken in Hersteld Verband zijn in 1946 verenigd met de Nederlands Hervormde Kerk. In de naam "Gele Kerkje" klinkt de naam van dr. Geelkerken door. Vanwege de inhoud van het conflict sprak de volksmond ook over het "Slangenkerkje". De Vrije Evangelische Gemeente Amersfoort is een warme en op de samenleving betrokken gemeenschap. Geroepen tot het ambt van gelovige probeert de gemeente gestalte te geven aan de opdracht van Jezus Christus, de Heer en Heiland. In de jaren dertig van de vorige eeuw kwam een aantal leden van Vrije Evangelische Gemeenten onder leiding van verschillende predikanten bij elkaar voor Evangelisatie- en Maranatha-bijeenkomsten op verschillende locaties in Amersfoort. Het duurde echter nog tot 1953 voordat de Amersfoortse gemeente officieel een feit was. De gemeente kerkt sinds 1958 in de kapel aan de Appelweg en is aangesloten bij de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland. In de jaren zeventig liep de gemeente binnen de Bond voorop in het beroepen van een vrouw tot het ambt van ouderling. Ook de eerste bondspredikante ging voor in Amersfoort. De Amersfoortse Vrije Evangelische Gemeente kent een bestuur, dat door de ledenvergadering wordt gekozen en benoemd. Zij besturen de gemeente, maar de ledenvergadering is eindverantwoordelijk voor het nemen van (beleids)besluiten. Ook een voorganger wordt, op advies van een beroepingscommissie, beroepen door de gemeentevergadering. De gemeente is sinds 1997 vacant. Een eigen voorganger zou een adviserende rol vervullen in het bestuur en geen bevoegdheid hebben om alleen besluiten door te voeren. Om de gemeente te adviseren bij belangrijke kerkelijke besluiten is op dit moment een bondspredikant als consulent aangesteld. In de sfeervolle kapel worden iedere zondagmorgen vieringen gehouden. Er gaan sprekers voor uit verschillende Vrije Evangelische Gemeenten, maar ook worden voorgangers uit andere kerkgenootschappen uitgenodigd. De liturgie is een combinatie van traditionele en vernieuwende aspecten. De van oorsprong zendingsgemeente kent geen belijdenisgeschriften. Er wordt gebruik gemaakt van zowel orgel als piano voor de begeleiding van de liederen uit het Liedboek voor de kerken, de Evangelische Liedbundel en de bundel van Johannes de Heer. Elke eerste zondag van de maand is er bediening van het Heilig Avondmaal, met uitzondering van de week voor Pasen. Iedereen, dus ook de kinderen, wordt uitgenodigd deel te nemen aan de Maaltijd van de Heer. De gemeente is een kleine streekgemeente met leden en vrienden van Wijk bij Duurstede tot Harderwijk. De leeftijd van de bezoekers ligt tussen de 2 en 90 jaar en velen van hen komen wekelijks naar de vieringen. Het gemiddeld aantal bezoekers per viering ligt tussen de 35 - 45 personen. De aanwas van nieuwe leden en vrienden is summier, de meesten van hen hebben een Vrij Evangelische achtergrond. Een kleine gemeente is kwetsbaar. De Vrije Evangelische Gemeente in Amersfoort is daarom op zoek naar samenwerking met een andere (kleine) geloofsgemeenschap. Zij hoopt samen een gemeenschappelijk draagvlak te vinden en te bouwen aan een vernieuwende vorm van kerkzijn.

meer