Bekijken

In het bos langs deHydeparklaan ligt een grafheuvel. Grafheuvels zijn monumenten die duizenden jaren geleden werden opgeworpenter markering van begraafplaatsen. De oudste grafheuvels zijn wel 4000 jaar oud, maar het grootste deel werd tussen 2000 en800voor Christus opgeworpen.In eerste instantie waren ditde begraafplaatsen van vooraanstaande personen in de gemeenschap. Het is wel opvallend hoe de grafheuvels na hun aanleg nog eeuwenlang werden gebruikt voor het begraven van andere personen. Hiervoor werden de heuvels vaak hoger of breder gemaakt.We gaan ervanuit dat de grafheuvels een plaats van herinnering en verering van de voorouders waren voor de levende gemeenschap in de prehistorie. Duidelijk is dat het de bedoeling van de bouwers is geweest om de grafheuvels een monumentaal karakter te geven; om ze te laten prijken in het landschap. Ze ontwikkelden zich tot een plek van verering en herinnering aan de voorouderen. In gevallen zoals deze hebben deze herinneringsplaatsen de tand des tijds goed doorstaan, waardoor ook wij met behulp van deze monumenten kunnen terugkijken naar ons verleden. Een grafheuvel kan veel verschillende vormen aannemen. In dit gebied gaat het vooral om relatief lage, ronde heuvels. Vaak waren ze omringd met een palenkrans of een greppeltje. Dit zou men gedaan kunnen hebben om de wereld van de doden gescheiden te houden van de wereld van de levenden. Een grafheuvel herkennen in het landschap is tegenwoordig vaak een uitdaging. Vooral hier op de Utrechtse Heuvelrug kunnen heuvels ook op natuurlijke wijze ontstaan, doordat stuifzand geleidelijk ophoopt. Tegelijkertijd kan dit ook gebeuren op daadwerkelijke grafheuvels. De grafheuvel kan hierdoor bedolven raken onder het stuifzand en onherkenbaar worden. Om vast te stellen welke heuvel een grafheuvel is en welke niet, is een onderzoek door een deskundige nodig. Bij deze heuvel is dit gebeurddoor middel van een booronderzoek en het graven van een proefsleuf. Door verticaal door de heuvel te boren, wordt in het grondmonster dat omhoog wordtgehaald de samenstelling van de heuvel zichtbaar. Zo kan onderzocht worden of de heuvel op natuurlijke wijze is ontstaan, of dat het wellicht door mensen is gemaakt. Soms is een boring niet genoeg en is het nodig een kijkgaatje, ook wel proefsleuf genoemd, in de heuvel te maken. Deskundigen kunnen zo onderzoeken hoe en wanneer de heuvel precies is ontstaan. De onderzoeken hebben in dit geval vastgesteld dat dit inderdaad een prehistorisch grafmonument is.

meer