Bekijken

Grafheuvels zijn heuvels dieduizendenjaren geleden werden gebouwd om begraafplaatsen te markeren. Op de Utrechtse Heuvelrug werden deze vooral opgeworpen en gebruikt in de nieuwe steentijd en de bronstijd, tussen 2850 en 800 voor Christus. Vooral de voorname personen van degemeenschap werden onderdeze heuvels begraven, maar na hun oorspronkelijke aanleg werden veel van de grafheuvels nog gebruikt om meerdere personen inte begraven. Ten gevolge hiervan werden de heuvels vaak hoger of breder. Deze grafheuvel ligt heel dichtbij bosrestaurant het Berghuis. Goed te zien is hij echter niet, omdat de heuvel vrij laag is en dus een heel subtiele vorm aanneemt in het bos, waar de bladeren de heuvelook nog eens camoufleren. Opvallend is dat deze heuvel zichop de rand van een sneeuwmeltwaterdal bevindt (dit droogdalligt ter hoogte vande speeltuin van het Berghuis).Deze droge dalen zijn ontstaan tijdens de laatste ijstijd (116.000 tot 11.700 jaar geleden), ver voordat de eerste grafheuvels werden aangelegd, maar ze werden later vaak gebruikt als doorgaande routes over de heuvelrug. Grafheuvels werdenniet zeldenaangelegd langs prehistorische routes en vormden zo goed zichtbare en herkenbare bakens in het landschap. Om een beter idee te krijgen van wat een grafheuvel precies is, kunt u hier in de buurt terecht bij de reconstructie van een grafheuvel. Deze heuvel is een stuk hoger opgeworpen en er is een palenkrans omheen gebouwd, wat in de prehistorie vaak voorkwam.Een palenkrans zou ervoor gediend hebben om de dodenwereldaf te scheiden van de wereld der levenden.In andere gevallen werd hier een greppeltje voor gegraven.Dwars door de heuvel heen is een pad aangelegd. Daarin treft u voorbeelden van grafgiften aan, samen met informatieborden.

meer