Collecties

Biblia dat is de Gantsche H. Schrifture vervattende alle de canonijcke boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments door last van de Hoog Mog. Heeren Staten Generael der Vereenigde Nederlanden en volgens het besluyt van de Synode Nationael gehouden tot Dordrecht in de jaren 1618 ende 1619 uyt de oorspronckelicke talen in onse Nederlandtsche tale getrouwelick over geset. Door gemeene ordre der kercken ... gevonde worden.; Het Nieuwe Testament, ofte alle boecken des nieuwen verbonts onses heeren Staten Generael ... gevonden worden.

001: O.T.; 002: N.T.

  • Instelling Centraal Museum
  • Deelcollectie Collectie Centraal Museum
  • Soort / type bijbel boek
  • Objectnummer 1018/001-002

Interessante collectiestukken

Biblia dat is de Gantsche H. Schrifture… Biblia dat is de Gantsche H. Schrifture…
Bijbel van het Gruttersgilde