Collecties

Concert Nederlands Bach Ensemble

Affiche met opschrift: Concert De Franse slag. Nederlands Bach Ensemble, Sint-Aegtenkapel, Amersfoort.

  • Instelling Museum Flehite
  • Deelcollectie Museumobjecten Museum Flehite
  • Objectnummer 1008-459

Interessante collectiestukken

Concert Nederlands Bach Ensemble Concert Weihnachtsoratorium Bach Johannes Passion Bach