Collecties

Gezicht over de Oudegracht te Utrecht op de St.-Augustinuskerk (Oudegracht 69).

Gezicht over de Oudegracht te Utrecht op de St.-Augustinuskerk (Oudegracht 69).

  • Instelling Het Utrechts Archief
  • Deelcollectie Fotografische documenten 4 Negatieven

Interessante collectiestukken

Gezicht op de St.-Augustinuskerk…
Gezicht op de St.-Augustinuskerk…
Gezicht op de St.-Augustinuskerk…