Historische Kring IJsselstein

De Historische Kring IJsselstein (HKIJ) is een vrijwilligersorganisatie, opgericht op 7 november 1975 met als doel belangstelling te wekken voor de geschiedenis van IJsselstein en de Lopikerwaard en bij te dragen tot de waardering en het behoud van de zichtbare en immateriële cultuurhistorische identiteit van de stad en haar omgeving.

Zij doet dit door het bestuderen van historische gebeurtenissen en ontwikkelingen van personen die daarin een rol hebben gespeeld, het in kaart brengen en beschrijven van historische gebouwen en objecten, het organiseren van stadswandelingen, excursies en presentaties, en het publiceren van bevindingen en beschouwingen. Waar van toepassing brengt de HKIJ gevraagd en ongevraagd advies uit aan personen en instanties die betrokken zijn bij het cultuurbeleid in IJsselstein.