Vereniging Tussen Heuvelrug En Wetering

De vereniging heeft als doel het behouden en het verbeteren van de natuur- , landschappelijke en cultuurhistorische waarden, flora en fauna, kwaliteit van het milieu, gezondheid van mensen, het dorpseigen karakter van de gemeentelijke kernen, alsmede een goede ruimtelijke ordening en ontwikkeling, alles in de ruimste zin van het woord binnen het grondgebied van de gemeente Utrechtse Heuvelrug en aangrenzende gebieden.